اخبار دندانپزشکی و پزشکی

جزئیات آزمون صلاحیت بالینی دکتری دندانپزشکی

جزئیات آزمون صلاحیت بالینی دکتری دندانپزشکی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی آموزشی یکی از برنامه های اساسی در رشته های آموزشی دانشگاهی تلقی می شود و این مهم در رشته های مهارتی از جمله دندانپزشکی اهمیت دو چندان دارد و در این راستا به منظور تضمین کیفیت دوره آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تنظیم شده است.

آزمون به منظور احراز صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و قبل از شروع دوره کارورزی برگزار می شود و شرط شروع دوره کارورزی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی است.

شرکت در آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تا سه نوبت مجاز است

تبصره: شرکت در آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تا سه نوبت مجاز است و چنانچه دانشجو در آزمون مذکور نمره قبولی کسب نکند، از ادامه تحصیلی در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم می شود.

تبصره: واجد شرایط بودن دانشجو جهت شرکت در آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی توسط دانشکده اعلام می شود و غیبت غیرموجه دانشجوی واجد شرایط شرکت در آزمون به منزله یک نوبت شرکت در آزمون محسوب می شود.

تغییر رشته دانشجویان مردودی در آزمون به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی

تبصره: دانشجویی که به علت مردود شدن در آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد. 

دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اعلام می دارد، دانشجویانی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند می توانند براساس مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (۲۸ تیرماه ۱۳۸۲) به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد.

آزمون صلاحیت بالینی به روش ساختارمند عینی بالینی (OSCE) استاندارد با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی و درمانی اصلی (Core competencies) برگزار می شود.

اعلام نمره قبولی در آزمون و زمان برگزاری آزمون در دانشکده ها

قبولی در آزمون کسب نمره ۱۴ از ۲۰ (با لحاظ ۷۰ درصد نمره آزمون و ۳۰ درصد نمره Log book دوره آموزشی داوطلب) است.

معاون آموزشی دانشکده میانگین نمره بخش های ترمیمی/ اندو/ پروتز/ جراحی/ اطفال/ پریو/ اردتودنسی را به صورت یک نمره واحد اعلام می کند.

آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی به صورت همزمان و متمرکز در مراکز صلاحیت بالینی دندانپزشکی در مناطق آمایشی کشور برگزار می شود.

این مراکز بر اساس استانداردهای مصوب هیات ممتحنه و ارزشیابی بورد دکتری عمومی دندانپزشکی و توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی عمومی و تخصصی اعتباربخشی خواهد شد.

نحوه اجرا، شرایط علمی و تقویم سالیانه زمان بندی برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین و به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، همچنین در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شد تاریخ اجرای آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تغییر یابد.

بر این اساس جهت دانشجویان مشمول آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (اول بهمن ۹۶) ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ و به بعد عنوان آزمون جامع دندانپزشکی (آزمون پایان مرحله دوم) به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر می یابد.

[ad_2]
منبع

دیدگاهتان را بنویسید