تخفیفات و هدایای ویژه ابزارهای دندانپزشکی فاراطب پیشرو

0
میلیون تومان هدیه

با انجام یک خرید با حداقل مبلغ 100 میلیون تومان، در خرید بعدی خود تا سقف 20 میلیون تومان تخفیف بگیرید.

حداکثر مهلت استفاده : یک ماه از تاریخ خرید می باشد. 

این تخفیف بصورت خودکار در خرید بعدی شما اعمال خواهد شد. 

0
میلیون تومان هدیه

با انجام یک خرید با حداقل مبلغ 50 میلیون تومان، در خرید بعدی خود تا سقف 10 میلیون تومان تخفیف بگیرید.

حداکثر مهلت استفاده : یک ماه از تاریخ خرید می باشد. 

این تخفیف بصورت خودکار در خرید بعدی شما اعمال خواهد شد. 

0
میلیون تومان هدیه

با انجام یک خرید با حداقل مبلغ 30 میلیون تومان، در خرید بعدی خود تا سقف 3 میلیون تومان تخفیف بگیرید.

حداکثر مهلت استفاده : یک ماه از تاریخ خرید می باشد. 

این تخفیف بصورت خودکار در خرید بعدی شما اعمال خواهد شد.