پکیج تجهیز مطب شماره 2 انتخابی(قابل تغییر)

از تومان

موجود در انبار

ست فورسپس 11 عددی دنتال دیوایس

4,235,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 3 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

فورسپس کاهورن بالا راست دنتال دیوایس

385,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 6 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

فورسپس کاهورن بالا چپ دنتال دیوایس

385,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 6 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست فورسپس اطفال 7 عددی

2,695,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 4 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست الواتور دنتال دیوایس

1,365,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن طرح اسمیک 3 میلیمتری دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن طرح اسمیک 4 میلیمتری دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن طرح اسمیک 5 میلیمتری دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور ریشه چپ دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور ریشه مستقیم دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور ریشه راست دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوند دوسر دنتال دیوایس

65,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 30 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دسته اینه هالو دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرآینه شماره 5 دنتال دیوایس

198,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس دوخم معاینه دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

پروپ دوسر دنتال دیوایس

125,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پروپ یکسر ویلیامز NEW دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست 5 عددی قلم کامپوزیت دنتال دیوایس

1,325,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 3 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

برنیشر ریز دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

برنیشر متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

برنیشر درشت دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

تی برنیشر متوسط Medium دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قلم دایکال دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قلم دایکال دوسر دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کندانسور ریز دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کندانسور متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کندانسور درشت دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول محکمه متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول پانسمان متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کارور لوزی دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

چیزل ترمیمی دنتال دیوایس

150,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ماتریس بند دنتال دیوایس

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ماتریس بند اطفال Junior

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کارور هولن باخ متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قلم نخ زیر لثه

140,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اکسکاواتور متوسط دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ام تی ای کریر صاف 1.2 میل دنتال دیوایس

330,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

آمالگام کریر 2 میلی متر دنتال دیوایس

245,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گوده آمالگام دنتال دیوایس

250,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

اندومتر سوراخ دار لیزری دنتال دیوایس

60,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ارش کرون اتوماتیک دنتال دیوایس

765,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوند اندو 015 دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست هیت کریر پلاگر دسته سیلیکونی دنتال دیوایس

1,350,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 6 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دسته بیستوری شماره 3 ویژه دنتال دیوایس

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 30 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قیچی اریس سرصاف میکرو دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قیچی اریس سرکج میکرو دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرنگ کمرشکن ویژه دنتال دیوایس

385,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کورت لوکاس متوسط دنتال دیوایس

140,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کورت قاشقی 2 دنتال دیوایس

88,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کورت قاشقی 4 دنتال دیوایس

88,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سیکل اسکیلر دنتال دیوایس

120,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرساکشن فلزی جراحی 12 دنتال دیوایس

235,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس مستقیم باریک 14 سانتی متر دنتال دیوایس

95,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس آدسون کوخری دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس آدسون ساده دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس اندو نوک بلند دنتال دیوایس

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس اندو مینی دنتال دیوایس

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پریوست

150,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پریوست دسته هالو متوسط دنتال دیوایس

275,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

پریوست پریچارد دنتال دیوایس

275,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

بن فایل شوگرمن هالو دنتال دیوایس

245,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

بن فایل اشلوگر هالو دنتال دیوایس

245,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

چیزل 13KTG متوسط دنتال دیوایس

215,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

رانژور دنتال دیوایس

395,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوزنگیر 14 سانت دنتال دیوایس

195,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوزنگیر سر کج 14 سانت دنتال دیوایس

175,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

هموستات سرکج دنتال دیوایس

175,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

هموستات سر صاف دنتال دیوایس

175,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قیچی 15 سانت سرصاف جوزف دنتال دیوایس

235,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست رابردم دنتال دیوایس

1,780,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

همزن الژینات متوسط دنتال دیوایس

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول موم بزرگ ناودانی دنتال دیوایس

65,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

رترکتور مینی سوتا 2 دنتال دیوایس s

105,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گالی پات کاسه ای 6سایز

87,000 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

گالی پات کاسه ای 90 سی سی

113,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گالی پات کاسه ای 180 سی سی

133,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دیش درب دار بزرگ دنتال دیوایس

800,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 3 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

چیتل M دنتال دیوایس

225,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جاپنبه فنردار رنگی دنتال دیوایس

240,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جاپنبه درب دار کوچک 7*7 دنتال دیوایس

202,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 8 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اندوباکس مستطیلی

350,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جافرز گرد دنتال دیوایس

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جا فایل گرد دنتال دیوایس

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

استند فایل فنری دنتال دیوایس

30,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 30 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اولین نظر را شما درج کنید “پکیج تجهیز مطب شماره 2 انتخابی(قابل تغییر)”

دیدگاه های ثبت شده

هنوز دیدگاهی ثبت نشده، اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت میکنید.

منو

تجهیزمطب-پکیج-2م

پکیج تجهیز مطب شماره 2 انتخابی(قابل تغییر)

سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.