پکیج تجهیز مطب شماره 1 انتخابی(قابل تغییر)

از تومان

ست فورسپس 11 عددی بزرگسال پیشرو

3,630,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 4 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

فورسپس کاهورن بالا راست پیشرو

330,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

فورسپس کاهورن بالا چپ پیشرو

330,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست فورسپس 7 عددی اطفال پیشرو

2,310,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ست الواتور پیشرو

1,295,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن 3 میلیمتری پیشرو

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن 5 میلیمتری پیشرو

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور کوپلن 4 میلیمتری پیشرو

145,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوند دوسر پیشرو

45,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 50 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس دوخم معاینه پیشرو

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 50 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دسته آینه هشت گوش پیشرو

45,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 50 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرآینه شماره 5 کاریزما

185,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پروپ دوسر پیشرو

115,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوند اندو 020P پیشرو

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قلم کامپوزیت پانسمان دنتال دیوایس

265,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

قلم کامپوزیت یکسر کوتاه و بلند دنتال دیوایس

265,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کندانسور متوسط پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کندانسور ریز پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

در انبار موجود نمی باشد

کندانسور درشت پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

برنیشر ریز پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

برنیشر درشت پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

برنیشر متوسط پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کارور لوزی پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

تی برنیشر متوسط Medium دنتال دیوایس

69,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اکسکاواتور ریز پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اکسکاواتور درشت پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اکسکاواتور متوسط پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قلم دایکال پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول پانسمان متوسط پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول محکمه متوسط پیشرو

58,500 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ماتریس بند مدل تافل مایر پیشرو

99,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اندومتر سوراخ دار لیزری دنتال دیوایس

60,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

آمالگام کریر 45 درجه دنتال دیوایس

188,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دسته بیستوری شماره 3 پیشرو

35,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قیچی اریس سرکج پیشرو

125,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

قیچی اریس سرصاف پیشرو

125,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرنگ تزریق کمرشکن پیشرو

285,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سرساکشن جراحی سایز 12 پیشرو

190,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

پنس آدسون کوخری دنتال دیوایس

85,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

الواتور پریوست پیشرو

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

بن فایل هالو MILER دنتال دیوایس

175,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 8 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

رانژور friedman پیشرو

350,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سیکل اسکیلر دنتال دیوایس

120,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سوزنگیر 14 سانتی متر پیشرو

130,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

هموستات سر کج FIG 2 دنتال دیوایس

130,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

همزن الژینات پهن دنتال دیوایس

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

اسپاتول موم بزرگ ساده دنتال دیوایس

75,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

رترکتور مینی سوتا 1 پیشرو

95,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گالی پات متوسط پیشرو

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گالی پات کوچک پیشرو

60,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دیش درب دار بزرگ

450,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

دیش درب دار 2 سایز

350,000 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

رسیور متوسط پیشرو

140,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جاپنبه درب دار کوچک پیشرو

155,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جاپنبه فنردار رنگی دنتال دیوایس

240,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

سینی سوراخ دار آلومینیومی

175,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جا فایل گرد دنتال دیوایس

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جافرز گرد دنتال دیوایس

70,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 15 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

استند فایل فنری دنتال دیوایس

30,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 30 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

گیره فیلم تکی کوچک پیشرو

50,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 20 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

جای رول پنبه فنری

99,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

بیکس 9*9 دنتال دیوایس

470,000 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

چیتل M دنتال دیوایس

225,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 5 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

ارش کرون اتوماتیک دنتال دیوایس

765,000 تومان
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 0 و یک مقدار ماکزیمم از 3 برای این محصول انتخاب کنید.

موجود در انبار

کد محصول: DD-pach1 new دسته بندی:
اولین نظر را شما درج کنید “پکیج تجهیز مطب شماره 1 انتخابی(قابل تغییر)”

دیدگاه های ثبت شده

هنوز دیدگاهی ثبت نشده، اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت میکنید.

منو

پکیج تجهیز مطب شماره 1 انتخابی(قابل تغییر)

پکیج تجهیز مطب شماره 1 انتخابی(قابل تغییر)

سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.